Referat 2012

Referat fra ordinær generalforsamling i Sole IF lørdag, den 10. november 2012.

Den 10. november 2012 blev afholdt ordinær generalforsamling i Sole IF.

Formanden, Anne Krebs, bød velkommen.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
a. Ændring af vedtægter
5. Valg af:

a. Bestyrelsesmedlemmer, (4 stk.)
b. Suppleanter (2 stk.)
c. Revisor
6. Eventuelt.


1. Valg af dirigent:

Som dirigent valgtes Helene Rossing Pedersen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.


2.  Aflæggelse af beretning:

Formanden præsenterede den siddende bestyrelse og aflagde herefter sin beretning, hvor hun gennemgik arbejdsopgaverne i bestyrelsen. I denne forbindelse blev ordet  givet til følgende personer i nævnte rækkefølge:

Jesper Hansen (træner og bestyrelsesmedlem):
Jesper redegjorde kort for trænerjobbet og fremhævede bl.a., at det ikke kræver den helt store fodboldkendskab at være træner i Sole IF. Der er brug for flere trænere og holdledere, og med selv meget beskedne fodbodfærdigheder, vil man kunne gøre en forskel. Klubben tilbyder relevante trænerkurser, og der arrangeres også lejlighedsvis arrangementer i klubben for at dygtiggøre og inspirere trænerne.
Jesper fungerer selv som træner og fremhævede vigtigheden af at have en rigtig god og engageret holdleder.
Tove Sørensen (holdleder):
Tove har fungeret som holdleder i flere år. Tove fremhævede, at jobbet som holdleder er et fælles projekt med træneren, spillerne, forældrene, klubben (Sole IF) og DBU. Som holdleder tager man sig af fastsættelse af træningstider, udarbejdelse og distribution af kampsedler, flytning af kampe mv. Det er også holdlederens opgave at gage godt imod nye spillere, dommere samt udehold der kommer til klubben.
Derudover kan man altid servicerer med kaffe til de voksne og gulerødder eller lignende til spillerne.
Det handler i det hele taget om at få det hele til at glide, så træning og kampe bliver en positiv oplevelse for alle.

Morten Riisager (trænerkontakt):
For første gang i flere år har der her på det sidste knebet lidt med at få trænersituationen til at hænge sammen. Morten mangler p.t. trænere til U7 drenge, U10 drenge, U12 piger og U15 piger, Morten opfordrede de fremmødte til at melde tilbage til ham, såfremt de kunne tænke sig selv at  hjælpe eller kender nogen.

Søren Nielsen (KUV-samarbejde):
KUV er et samarbejde med VB om talenttræning/-udvikling.
Sole IF har i øjeblikket 2 spiller på talenthold i VB, så selv om det er en forholdsvis lille lokal klub, så kan man altså drive det vidt med sit spil, hvis man har talentet.

Som led i KUV-samarbejdet arrangeres løbende arrangementer rundt omkring i de klubber, der er med i samarbejdet, herunder også i Sole IF. Her giver VB inspiration og viden tilbage til lokalklubberne.

Desuden er samtlige trænere og holdledere altid velkommen til at overvære træning i  VB-parken for inspiration.

Klaus Keith (kampfordeler, hjemmeside):
Ny forbedret hjemmeside er under udvikling og forventes klar primo 2013.
Hjemmesiden er basseret på Hedensted Kommunes samarbejde med Conventus og vil byde på helt nye muligheder. Bl.a. kommer hjemmesiden ikke kun til at omhandle Sole IF men bliver også et lokalt forum for virksomheder m.v.
Selve klubdelen vil også byde på nye og udvidede muligheder bl.a. trænerne og bestyrelsen.

Mogens Nørgaard (kiosk):
Kiosken har været lidt død i den seneste sæson, hvilket bl.a. skyldes et indbrud først på året, der nødvendiggjorde et større reparationsarbejde.
Det bestræbes at kiosken igen kommer til at køre regelmæssigt, og man overvejer i øjeblikket i bestyrelsen at åbne kiosken op ud mod baneområdet og at ”lokke” lidt flere kunder i butikken.

Desuden forsøges det som også i den netop overstående sæson at samle kampene i klumper, således at der er flere personer ad gangen på stadion og således et større incitament for at holde kiosken åben.


Formanden selv fremhævede arrangementerne ”Hyg og Byg”, som afholdes 1-2 gange om året. Klubben har til ansvar at holde udearealerne omkring banerne og klubhuset samt sørge for rengøring i klubhuset, så nogle af disse arbejdsopgaver løses ved fælles hjælp nogle timer en lørdag eller søndag. Alle er mere end velkommen til at deltage.

Søren Nielsen (sommerfestudvalg):
Søren orienterede lidt omkring projekt ”Sommerfest” som han sammen med Anja Vig og Mette Tode står i spidsen for. Seneste arrangement forløb meget tilfredsstillende. 116 personer deltog i spisningen lørdag aften, og det samlede engagement gave et økonomisk rekordoverskud på kr. 30.000,00, som ubeskåret går til klubben. Der er p.t. 40-45 hjælpere inde over et sådant arrangement. Herudover er det lykkedes at få etableret en sponsorstab, således at mange af de ”faste” omkostninger dækkes ind. Genne flere års arbejde er det lykkedes at effektivisere mange af processerne, og koordineringen er blevet bedre. Dette gør det nemmere at opnå et positivt resultat.
Næste sommerfest afholdes 3. weekend i juni 2013.

Formanden erindrede om, at klubben også tilbyder Zumba og Badminton, og at der stadig er ledige pladser.

Som afslutning takkede formanden de frivillige og sponsorerne for det gode samarbejde.


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab:

Regnskab for 2011, udarbejdet af Revisionshuset i Løsning, blev fremlagt af kasserer Linda Lund som gennemgik regnskabets hovedtal.

Kasseren fremhævede bl.a., at der i 2011 blev givet ens træningsdragter til samtlige medlemmer i klubben, hvilket blev sponseret af bl.a. Energi Horsens.
Tillige blev bemærket, at leje af hallen i Kragelund er forholdsvis dyr, men at vi ikke p.t. har andre muligheder, da den lille boldhal kun må bruges til børn max. 10 år.

Ca. 200-250 medlemmer har været gennem systemet i året 2011. Hertil kommer Zumba og Badmintonafdelingen.

Regnskabet udviser et tilfredsstillende resultat på kr. 26.651,00.

Regnskabet blev formelt godkendt.

Økonomi pr. generalforsamlingsdatoen:
Bank kr. 123.000,00
Giro  kr.   22.334,74


4. Godkendelse af vedtægter:

Ændring af vedtægternes § 5 (antal af bestyrelsesmedlemmer) samt § 7 (annoncering) blev godkendt.


5. Valg af:

a. Bestyrelsesmedlemmer, 4 stk.
b. Suppleanter, 2 stk.

Som bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:
    Linda Lund (kasserer)
    Anne (formand)
    Jesper Hansen
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
    Asger Jacobsen
    Thomas Gråbæk

Som suppleanter blev valgt:
    Carl Johan Isaksen
    Pia Mikkelsen
i nævnte rækkefølge.

Som revisor blev genvalgt Revisionshuset i Løsning, Sve. E. Bøytler Rahbek.


6. Eventuelt:

Ingen forslag indkommet.


Afslutningsvis blev der fra forældresiden ytret en STOR tak til bestyrelsen og øvrige frivillige i klubben for det store arbejde og engagement der sikrer, at klubben fortsat kan bestå.


13.11.2012
Referent:
Charlotte